Warunki świadczenia usług

Korzystając ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl zgadzają się Państwo przestrzegać niniejszych Warunków Świadczenia Usług („Warunki Świadczenia Usług”). 

Zanim zaczną Państwo korzystać z funkcji zamówienia dostępnej na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Świadczenia Usług. Jeśli nie akceptują Państwo Warunków Świadczenia Usług, prosimy o nie korzystanie z usługi zamówienia oferowanej przez Chillout Zone. Niniejsze Warunki świadczenia usług odnoszą się do korzystania z Usługi zamówienia i do Umów Zakupu określonych poniżej.

Warunki Świadczenia Usług zawierane są wyłącznie pomiędzy Chillout Zone a Użytkownikiem,

1. Definicje

Partner” oznacza restaurację lub podmiot partnerski, który podpisał umowę partnerską z firmą Chillout Zone Ruczaj i który oferuje produkty serwowane przez Food trucki zlokalizowane w „Strefie Chillout Zone Ruczaj” w Krakowie.

Umowa Zakupu” oznacza umowę zakupu produktów Partnera oraz usługi dostawy, złożone w ramach Zamówienia przez stronę www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia w odniesieniu do Zamówień składanych poprzez stronę www.chilloutzoneruczaj.pl Umowa Zakupu stanowi wiążącą umowę zawartą pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.

Chillout Zone” oznacza Chillout Zone Ruczaj zarejestrowana w obrocie działalności gospodarczej jako Margarita Siemieńska – Abramowska R&R, NIP: 6762225930., ul. Kapelanka 43, 31-347 Kraków,

Funkcja zamówienia” oznacza metodę płatności i funkcję na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl, poprzez którą Użytkownicy mogą składać zamówienia.

Użytkownik” lub „Państwo” oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Usługi dostawy i możliwości zamówienia posiłków przez stronę www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia

Posiłki” oznacza oferowane przez Partnerów potrawy zawarte w menu Partnera i udostępnione na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl

2. Dane firmy …..

·      Nazwa handlowa: „Chillout zone”,

·      Adres e-mail: kontakt@chilloutzoneruczaj.pl

Dane Partnerów oraz informacje o ich produktach i usługach będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej www.chilloutzoneruczaj.pl

3. Opis działania strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia

3.1. Chillout Zone udostępnia stronę internetową, na której Użytkownik ma możliwość zakupu posiłków od wybranego przez siebie Partnera wraz z usługą dostawy.

Gdy kupujesz posiłki od Partnera, Chillout Zone wspomaga dokonanie zakupu w funkcji zamówienia. Chillout Zone oferuje bezpośrednio Użytkownikom również usługi dostawy posiłków zakupionych od wybranych Partnerów. Chillout Zone pobiera od Użytkowników opłatę za zamówiony posiłek. Cena dostawy jest wliczona w cenę zamówionego posiłku.

3.2. Partnerzy udzielają informacji o swoich posiłkach przez stronę www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia, w tym także informacji dotyczących menu oraz cen produktów. Informacja o koszcie zakupu za każdym razem jest podana w podsumowaniu zamówienia.

3.3. Jeśli masz alergię lub inne ograniczenia dietetyczne, skontaktuj się proszę z wybranym Partnerem. Partner udostępni na Twoje żądanie szczegółowe informacje dotyczące wybranego posiłku, zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami prawa. Ceny posiłków są określane według cennika z daty złożenia Zamówienia.

Partner udziela informacji o alergenach i innych niezbędnych informacji dotyczących posiłków w ramach usługi dostawy, odpowiednio do każdego z produktów. Partner jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich informacji o posiłkach, wymaganych na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Jeśli ma to zastosowanie, Partner jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby cena sprzedaży oraz cena jednostkowa były wskazane zgodnie z Dyrektywą 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

Partner określa według własnego uznania asortyment i cennik posiłków, dostępnych w ramach Usługi dostawy. Partner może również narzucić określone ograniczenia wobec Państwa Zamówienia, takie jakie limity ilościowe lub limity rozmiarów Zamówienia. ChilloutZone za pośrednictwem strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia jest odpowiedzialny za poinformowanie Państwa o wszelkich ograniczeniach dotyczących dostępności wszelkich posiłków. Użytkownik akceptuje, że w przypadku czasowej niedostępności danego posiłku, Partner zrealizuje Państwa Zamówienie bez uwzględnienia takiego posiłku w ramach Zamówienia. Nie będą Państwo obciążeni zapłatą za produkty niedostępne w chwili składania Zamówienia.

Podczas wybierania posiłków Partnera, Użytkownik dokonuje wiążącego zamówienia w celu zakupu produktów i usług od Partnera na warunkach przedstawionych Użytkownikowi w funkcji zamówienia Chillout Zone przed złożeniem zamówienia („Zamówienie”). Po otrzymaniu Zamówienia, Chillout Zone przekaże szczegóły Zamówienia do Partnera. Po przyjęciu Zamówienia przez Partnera, Użytkownik i Partner zawierają Umowę Zakupu. Partner dostarczy Użytkownikowi potwierdzenie zakupu. Zakup posiłków u Partnera za pośrednictwem strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia jest jednoznaczny z zawarciem umowy dostawy obsługiwanej przez Chillout Zone.

3.3. Partner wybrany przez Użytkownika przygotuje dla Użytkownika posiłek, który zostanie dostarczony przez Chillout Zone. Chillout Zone nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za prawidłowe wykonanie Umowy przez Partnera. W odniesieniu do posiłków zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1.: Chillout Zone ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi dostawy zamówionej przez Użytkownika od Chillout Zone w ramach Zamówienia, zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług.

3.4. Po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, Zlecenie nie może zostać anulowane przez Użytkownika, tj. Użytkownik nie może wycofać ani anulować Zamówienia na posiłki po jego złożeniu. Przed złożeniem Zamówienia na posiłek należy uważnie przejrzeć Zamówienie.

4. Konta Użytkowników

4.1. Mają Państwo ograniczone, niewyłączne, odwołalne i niepodlegające możliwości udzielania sublicencji, prawo do oceny oraz korzystania z funkcji zamówienia na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia oraz treści udostępnionych poprzez w/w stronę w formie oferowanej przez Nas od czasu do czasu wyłącznie w celach określonych w niniejszej Umowie.

4.2. Aby skorzystać z możliwości zamówienia posiłku Użytkownik musi założyć konto użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami rejestracji na stornie www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia. Rejestracja konta użytkownika wymaga utworzenia nazwy użytkownika i hasła oraz przekazania Chillout Zone określonych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, email, numer telefonu i przynajmniej jedna funkcjonująca metoda płatności. Zobowiązujesz i zgadzasz się na utrzymywanie precyzyjnych, pełnych i aktualnych informacji na koncie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Chillout Zone przetwarza twoje dane osobowe, zobacz Politykę Prywatności Chillout Zone. Dane uwierzytelniające na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia są danymi osobowymi. Użytkownik powinien się upewnić, że wszelkie dane uwierzytelniające konto użytkownika i równoważne informacje wymagane do uzyskania dostępu do konta Użytkownika są traktowane jako poufne i używane w bezpieczny sposób, niedostępny dla osób trzecich. Użytkownik może mieć tylko jedno konto osobiste użytkownika. Jeśli chcesz usunąć konto użytkownika, skontaktuj się proszę z nami używając powyższych danych kontaktowych.

4.3. W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek nieupoważniona osoba dowiedziała się o danych uwierzytelniających konto Użytkownika lub ma dostęp do konta Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Chillout Zone. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia i wszelką działalność na koncie Użytkownika.

4.4. Korzystanie ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówieniawymaga przekazania firmie Chillout Zone danych ważnej karty płatniczej lub innej metody płatności. Chilout Zone nie przechowuje informacji odnośnie do Państwa instrumentu płatniczego, gdyż informacja ta jest przechowana przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, z którego usług korzysta ChilloutZone. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie zakupy wynikające z korzystania z możliwości zamówienia posiłków. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować informacje o swojej karcie płatniczej i inne dane dotyczące płatności, które Użytkownik udostępnił na swoim koncie użytkownika.

5. Płatności

5.1. Użytkownik zapłaci cenę zakupu określoną w Zamówieniu za pomocą odpowiedniej funkcji dokonywania płatności w ramach funkcjonalności strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia. Chilout Zone pobiera wszystkie płatności od Użytkowników w imieniu Partnera. Obowiązek zapłaty Użytkownika powstaje w momencie złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony www.chilloutzoneruczaj.pl. /dostawy.

5.2. Użytkownik może wypełnić powyższe zobowiązanie do zapłaty wyłącznie przy użyciu odpowiedniej metody płatności internetowej dostępnej na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl. Uiszczając płatność równą cenie zakupu na rzecz Chillout Zone, Użytkownik wypełnia swój obowiązek zapłaty wobec Partnera.

5.3. Płatność zostanie automatycznie pobrana z karty płatniczej Użytkownika, lub pobrana z rachunku bankowego lub innego rachunku płatniczego użytkownika w momencie dostarczenia Zamówienia. Do przetwarzania płatności Chillout Zone korzysta z zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.

6. Dostawa Zamówienia

6.1. Jeżeli Użytkownik zamówi posiłek za pośrednictwem www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia, zamówienie zostanie dostarczone do lokalizacji potwierdzonej przez Użytkownika, a wybranej z listy możliwych lokalizacji wskazanych na w/w stronie internetowej. W odniesieniu do posiłków zakupionych od wybranych Partnerów oznaczonych zgodnie z punktem 3.1Chillout Zone świadczy usługi dostawy dla Użytkownika.

6.2. Podczas składania zamówienia wymagana może być minimalna wartość zakupu i w tym przypadku otrzymasz o tym powiadomienie przed złożeniem Zamówienia na stronie www.chiloutzoneruczaj.pl/zamówienia. Jeżeli Zamówienie nie osiągnie minimalnej wymaganej wartości, w celu jej osiągnięcia, będziesz mieć możliwość zapłaty różnicy lub dodania kolejnych produktów do swojego Zamówienia.

6.3 Użytkownik musi być dostępny do odbierania połączeń pod numerem telefonu podanym przez Użytkownika w zamówieniu. Jeżeli nie można połączyć się z numerem telefonu podanym przez Użytkownika, dostawa może zostać anulowana przez Chillout Zone lub Partnera, a Użytkownik może zostać obciążony pełną kwotą Zamówienia.

6.4. Użytkownik może złożyć zamówienie na dostawę na wybraną godzinę dostępną dla jego lokalizacji. Zamówienie musi zostać złożone do godziny 10:30 aby mogło być zrealizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 10:30 realizowane będą dnia następnego. Zamówienia realizowane będą wyłącznie w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku.

6.5. Użytkownik musi być obecny w potwierdzonej lokalizacji określonej w Zamówieniu co najmniej na 5 minut przed planowaną godziną dostawy zamówienia do momentu otrzymania produktów określonych w Zamówieniu. Jeżeli Użytkownik nie jest dostępny w potwierdzonej przez niego/nią lokalizacji na pięć minut przed dostarczeniem zamówionych produktów, dostawa może zostać anulowana przez Chillout Zone lub Partnera, a Użytkownik może zostać obciążony pełną kwotą Zamówienia.

8. Szacunki czasowe

8.1. Każdy czas dostawy lub czas odbioru lub inne oszacowanie czasu przekazane Użytkownikowi przez Partnera lub przez Chillout Zone na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl są jedynie szacowane. Nie ma gwarancji, że Zamówienie zostanie dostarczone w przewidywanym czasie. Czas dostawy produktów może również zależeć od czynników, takich jak korki uliczne, godziny szczytu i warunki pogodowe.

9. Prawa własności intelektualnej

9.1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej do strony www.chilloutzoneruczaj.pl dostępnej lub z nią związane, oraz do związanej z nią dokumentacji, jakiejkolwiek jej części lub kopii, pozostają wyłączną własnością firmy Chillout Zone lub jej podwykonawców/licencjodawców. „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa autorskie i prawa pokrewne (w tym prawa do bazy danych i katalogu oraz prawa do fotografii), patenty, wzory użytkowe, prawa do projektów, znaki towarowe, nazwy handlowe, tajemnica handlowa, know-how i wszelkie inne formy zarejestrowanych lub niezarejestrowanych praw własności intelektualnej.

9.2. Niniejsze Warunki świadczenia usług nie przyznają Użytkownikowi żadnych Praw Własności Intelektualnej w ramach korzystania z usługi dostawy realizowanej przez stronę www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone na rzecz Chillout Zone i jego podwykonawców/licencjodawców.

9.3 Chilout Zone nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dochodzenie, obronę, ugodę lub zwolnienie z roszczenia dotyczące tego, że strona www.chilloutzoneruczaj.pl lub korzystanie z niej przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich.

10. Dodatkowe postanowienia dotyczące korzystania z usługi dostawy dostępnej na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl

10.1. Strona www.chilloutzoneruczaj.pl jest dostępna wyłącznie dla osób w wieku 18 lat lub starszych.

10.2. Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich obowiązujących w tym zakresie zasad i przepisów podczas korzystania ze strony..

10.3. Strona www.chilloutzoneruczaj.pl jest stale rozwijana. Różne elementy strony w tym funkcje, produkty i Partnerzy dostępni na stornie mogą zmieniać się lub być usuwane w części lub w całości.

10.4. Chilout Zone może w dowolnym czasie i według własnego uznania zezwolić na zgłaszanie, publikowanie lub inne udostępnianie strony www.chilloutzoneruczaj.pl i zamieszczonych na niej informacji takich jak informacje zwrotne lub prośby o wsparcie związane z Usługą dostawy jak i zgłoszenia do konkursów i promocji („Treści Użytkownika”). Wszelkie Treści Użytkownika dostarczone przez Ciebie pozostają Twoją własnością. Jednakże, dostarczając Chillout Zone Treści Użytkownika, udzielasz Chillout zone ogólnoświatowej, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji, z prawem do sublicencjonowania, używania, kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania oraz z prawem wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób takiej Treść Użytkownika we wszystkich formatach i istniejących obecnie lub przyszłych kanałach, bez obowiązku dalszego powiadomienia lub uzyskania Twojej dodatkowej zgody lub zapłaty na rzecz Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do przyznania Chillout Zone wyżej wymienionych praw oraz że Treść Użytkownika lub jej wykorzystanie nie jest obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub szkodliwe w jakikolwiek sposób i nie będzie naruszać prawa własności lub własności intelektualnej osób trzecich, czyjegokolwiek prawa do reklamy lub prywatności lub skutkować naruszeniem obowiązującego prawa lub innego mającego zastosowanie zobowiązania.

10.5. Korzystając ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia, Użytkownik może napotkać treści lub informacje, które mogą być nierzetelne, niekompletne, opóźnione, wprowadzające w błąd, nielegalne, obraźliwe lub w inny sposób szkodliwe. Chillout Zone co do zasady nie sprawdza treści dostarczanych przez Partnerów. Chillout Zone nie ponosi odpowiedzialności za treści ani informacje osób trzecich (w tym Partnerów) ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich lub polegania na nich.

10.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie wszelkich urządzeń lub sprzętu (np. telefonów) oraz połączeń niezbędnych do uzyskania dostępu do funkcjonalności strony www.chilloutzoneruczaj.pl w tym usługi dostawy .i korzystania z niej oraz wszelkich opłat z tym związanych.

10.7. Użytkownik nie będzie: (i) wykorzystywać lub próbować korzystać z konta osobistego innej osoby i/lub uzyskiwać dostępu do osobistych danych płatniczych innej osoby w ramach strony www.chilloutzoneruczaj.pl lub korzystać z kart płatniczych innej osoby podczas korzystania ze stronywww.chilloutzoneruczaj.pl, bez zgody tej innej osoby; (ii) kopiować, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych strony www.chilloutzoneruczaj.pl lub jakiejkolwiek związanej z nią technologii; (iii) stosować inżynierii odwrotnej, dekompilować, rozmontowywać, odszyfrowywać lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy strony www.chilloutzoneruczaj.pl lub jakiejkolwiek powiązanej technologii lub jakiejkolwiek jej części; (iv) usuwać  jakichkolwiek powiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach majątkowych zawartych na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl (v) usuwać, zakrywać lub zaciemniać jakichkolwiek reklam zawartych na stronie www.chilloutzoneruczaj.pl (vi) gromadzić, wykorzystywać, kopiować lub przekazywać jakichkolwiek informacji uzyskanych w ramach korzystania ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl bez zgody Chillout Zone; (vii) używać botów lub innych automatycznych metod do korzystania ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl (viii) tworzyć konta Użytkownika przy użyciu fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby; lub (ix) uzyskiwać dostępu do Usługi .

10.8. Nie jesteś upoważniony do wykorzystywania strony www.chilloutzoneruczaj.pl lub jakiejkolwiek zawartej w niej treści dla celów komercyjnych. Korzystanie z wszelkiego rodzaju sposobów systematycznego wyszukiwania i dostępu, takich jak korzystanie z dowolnego robota, pająka, web crawlera, oprogramowania do ekstrakcji, zautomatyzowanego procesu lub urządzenia do pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części strony www.chilloutzoneruczaj.pl jest surowo zabronione.

10.9. Chillout Zone ma prawo do usunięcia Użytkownika ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmowy lub anulowania wszelkich Zamówień Użytkownika, jeśli (i) Użytkownik nadużyje strony www.chilloutzoneruczaj.pl lub spowoduje jakąkolwiek szkodę lub uszczerbek w zakresie korzystania ze strony lub wobec Partnerów, (ii) Chillout Zone ma uzasadnione przekonanie o nieuczciwych działaniach Użytkownika korzystającego ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl., (iii) Użytkownik składa pozorne Zamówienie (na przykład nie płacąc lub nie będąc obecnym w miejscu dostawy lub odbioru w celu otrzymania Zamówienia) lub w inny sposób nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług; (iv) istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub autentyczności Zamówienia. Jeżeli Chillout Zone anuluje Zamówienie, które już zostało opłacone, Chillout Zone zwróci tę kwotę na to samo konto Użytkownika, z którego Użytkownik dokonał płatności.

10.10. Administratorem danych osobowych gromadzonych na temat Użytkowników jest Chillout Zone o ile nie wskazano inaczej. Chillout Zone przetwarza wszelkie dane osobowe zgromadzone od Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności Chillout Zone.

10.11. Korzystając ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl i dostępnych na niej funkcjonalności Użytkownik musi przestrzegać regulaminów odpowiednich stron trzecich.

11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

11.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują jako wiążąca umowa pomiędzy Chillout Zone i Użytkownikiem do odwołania, tak długo jak Użytkownik korzysta z ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl/zamówienia

11.2. Użytkownik może zaprzestać korzystania ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl w dowolnym momencie. Chillout Zone może zaprzestać świadczenia usług na stałe lub czasowo w dowolnym momencie.

12. Reklamacje

12.1. Należy pamiętać, że działalność strony www.chilloutzoneruczaj.pl i dostępna tam usługa zamówienia może zostać w dowolnym momencie wstrzymana lub trwale wyłączona. Strona www.chilloutzoneruczaj.pl może również zostać czasowo zawieszona. Nie należy korzystać ze strony www.chilloutzoneruczaj.pl do tworzenia kopii zapasowych jakichkolwiek danych. Chociaż Chillout Zone dokłada należytych starań, aby zapewnić stronę wolną od błędów i opóźnień, Chillout Zone nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług. Chillout Zone nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących niezawodności, terminowości, jakości lub przydatności strony www.chilloutzoneruczaj.pl lub jakichkolwiek towarów lub usług dostarczonych za jej pośrednictwem, ani że strona www.chilloutzoneruczaj.pl będzie nieprzerwana lub wolna od błędów.

12.2. Partner zobowiązuje się do przygotowania Zamówienia z uwzględnieniem opcji zamówionych przez Użytkownika oraz w terminie wskazanym na stornie www.chilloutzoneruczaj.pl. W przypadku jakichkolwiek braków w Zamówieniu (dostawie), Użytkownik może skontaktować się z Partnerem na adres i dane kontaktowe Partnera wskazane na stornie www.chilloutzoneruczaj.pl.

12.3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wady zawartości i wadliwe przygotowanie posiłku lub inne uchybienia w realizacji Umowy Zakupu.

12.4. Użytkownik, który wykrył uchybienia w realizowaniu Umowy Zakupu, musi niezwłocznie złożyć reklamację do Partnera, z wyraźnym opisem wspomnianych uchybień. Zwracamy uwagę, że w przypadku wad produktów żywnościowych istotnym jest aby Użytkownik zgłosił wady tak szybko jak to możliwe, w celu umożliwienia prawidłowej oceny i weryfikacji wady. Partner ma 30 dni na jej rozpatrzenie.

12.5. Chillout Zone wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody, które Ty lub dowolna osoba trzecia może ponieść w związku z zamówieniami składanymi przez stronę www.chilloutzoneruczaj.pl, chyba że jest to spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem Chillout Zone lub wynika z jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

13. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

13.1. Warunki Świadczenia Usług podlegają przepisom prawa polskiego i będą interpretowane zgodnie z nimi.

13.2 Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że nie możesz być pozbawiony praw przyznanych Ci przez bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumenta w twoim kraju zamieszkania.

13.3. Spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Polsce, jednakże, konsument zawsze może wszcząć postępowanie w sądzie właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Mogą Państwo również skierować sprawę do komisji ds. sporów konsumenckich lub innej właściwej instytucji pozasądowej w Państwa miejscu zamieszkania (Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, uokik.gov.pl, w Polsce).

14. Zmiany

14.1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług podlegają zmianom.

14.2. Możesz znaleźć aktualne Warunki Świadczenia Usług na stronie internetowej Chillout Zone. Nie dokonamy znaczących zmian w Warunkach Świadczenia Usług ani nie ograniczymy praw Użytkownika wynikających z Warunków Świadczenia Usług bez odpowiedniego powiadomienia. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na zmianę Warunków Świadczenia Usług, zaprzestanie korzystania z strony www.chilloutzoneruczaj.pl.

15. Cesja

15.1. Chillout Zone będzie uprawniony do przeniesienia całości lub części swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w całości lub w części na podmiot powiązany lub następcę prawnego lub kupującego lub nabywcę swoich składników majątkowych związanych ze stroną www.chilloutzoneruczaj.pl bez uprzedniej zgody Użytkownika.

15.2. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia któregokolwiek z jego praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług w całości lub w części.

kontakt@chilloutzoneruczaj.pl